Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"
Αρχική Παρακολούθηση Τ.Υ. Φορείς Φωτογραφίες Βίντεο   Τοποθεσίες  Τ.Υ. Επικοινωνία 

www.inale.gr

Η Επιστημονική παρακολούθηση συμπεριλαμβάνει ένα πλέγμα δειγματοληψιών, με σκοπό να αποτυπωθεί η κατάσταση στην περιοχή του Τεχνητού υφάλου. Στις δειγματοληψίες αυτές περιλαμβάνονται :


Η παρακολούθηση φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον εποικισμό του Τ.Υ.

Τα σημεία δειγματοληψίας των φυσικών

παραμέτρων στον τεχνητό ύφαλο της Καλύμνου.


Η εκτίμηση της βιομάζας και της αφθονίας των ιχθυοαποθεμάτων στην περιοχή εγκατάστασης του Τ.Υ. (πειραματική δειγματοληψία με τράτα βυθού), με σκοπό την αποτύπωση της αφθονίας των ειδών στην τοπική βιοκοινωνία.

Η παρακολούθηση του εποικισμού εδραίας πανίδας, στο σκληρό υπόστρωμα των τεχνητών στοιχείων


Η μελέτη του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή εγκατάστασης του Τ.Υ. με σκοπό την διερεύνηση των ειδών που αναπαράγονται ή εγκαθίστανται στην περιοχή


Η εκτίμηση του βαθμού διαταραχής της βιοκοινωνίας, μέσω της αποτύπωσης των αλλαγών που παρατηρούμε στο διάστημα της επιστημονικής παρακολούθησης

Η παρακολούθηση και ανάλυση του εποικισμού της ιχθυοπανίδας στον πυρήνα του Τ.Υ., η οποία γίνεται με ειδικές ομάδες δυτών και οπτική καταγραφή των πληθυσμών στον πυρήνα του Τ.Υ.

Η παρακολούθηση της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή του Τ.Υ., η οποία γίνεται μέσω της καταγραφής των εκφορτώσεων σε παράκτια σκάφη που αλιεύουν στην περιοχή γύρω από τον ύφαλο

Η οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής πόντισης του Τ.Υ. όπου περιλαμβάνεται πρόταση για την σύνθεση και τις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης, καθορισμός του αριθμού των σκαφών που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Τ.Υ. και που θα μπορεί να αλιεύει στην περιοχή εφαρμογής του διαχειριστικού σχεδίου, πρόταση για τους όρους αλιείας στην ζώνη διαχείρισης, με προδιαγραφές αλιευτικών εργαλείων και τους τυχόν τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς αλιείας και πρόταση για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στην ίδια ζώνη.


Φορείς Παρακολούθηση Τ.Υ. Αρχική


Τεχνητοί ‘Υφαλοι


΄Ολο το περιεχόμενο του site ανήκει στο ΙΝ.ΑΛ.Ε.